Drobečková navigace

Obec Beňov > Dotace Olomouckého kraje a MMR ČR

 

 

 

 

Dotace Olomouckého kraje

2017 - Veřejné prostranství Prusy - oprava chodníku a schodišť

20171129_142840.jpg28.11.2017V roce 2011 obec Beňov zpracovala projektovou dokumentaci k opravě a rekonstrukci veřejného prostranství místní části Prusy. V dalších letech pak postupnými kroky provedla opravu a odvodnění kaple Sv. Floriána, renovaci studně, části chodníku u kaple včetně opěrné zídky, zábradlí, výměnu dveří na kapli, opravu pískového kříže u kaple a kříže na výjezdu k obci Čechy, instalaci informační desky a veřejného osvětlení u kaple Sv. Floriána. V lednu 2017 podala obec Beňov žádost na Krajský Úřad Olomouckého kraje k poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na rok 2017 na dokončení oprav chodníků a schodišť na tomto veřejném prostranství v místní části Prusy. V souladu z pravidly dotace „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje„ byla částce 296.006,-Kč přiznána obci z dotačního titulu č.1. Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Celkové práce byly ve výběrovém řízení vysoutěženy na částku 653.256,80,- Kč s DPH 21%  nichž bude obcí Beňov hrazena částka 357.250,80,- Kč. 20171129_142754.jpgSpolečnost SISKO, s.r.o. Přerov práce zahájila 16.8.2017, starý chodník byl postupně rozebrán spolu se schodišti a starými opěrnými zdmi a zahájena výstavba nového chodníku a schodišti s opěrnými zdmi. Při pracech se projevily některé činnosti a více práce, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, překládka části kanalizace a úprava kanalizačního odvodnění, dláždění odbočných přístupů ke vchodům u jednotlivých domů, včetně vjezdů. V dolní části oprav chodníku problémy se zjištěním nefunkčního vedení staré kanalizace, kde odtahy z okapů museli být řešeny zasakovacím potrubím, aby nedošlo k zasakování vody přímo pod opravený chodník a následně k jeho časové destrukci. Tyto práce byly stavební firmou řešeny zápisem do stavebního deníku, finančně vyčísleny a poté dodatkem ke smlouvě v částce 310.360,16- Kč zaplaceny obcí Beňov. Záznam Kabelové televize Přerov  od 2.29 minuty z Události z Olomouckého kraje.

Obec Beňov v této věci děkuje za přidělení dotace z Olomouckého kraje a realizační firmě SISKO, s.r.o. za provedené práce k opravám chodníku, schodišť s opěrnými zídkami na veřejném prostranství v místní části Prusy.

Info tabule k Vřejnému prostranství Prusy.jpg

2017 - Nová kanalizace " Pod školkou "

Kanalizace pod školkou.jpg11.12.2017 - Na tento záměr obec zpracovala projektovou dokumentaci z důvodů nevyhovujících dvou odpadních jímek za objektem mateřské školky, které se museli častěji odčerpávat a hrozilo zde velké riziko ohrožení kvality povrchových i podzemních vod a znečišťování půdu zahrady a pozemků za mateřskou školkou. V této věci obec v 6. měsíci 2017 podala žádost na Krajský Úřad Olomouckého kraje k poskytnutí dotace z dotačního titulu pro obce na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury na rok 2017 a tato dotace nám byla přiznána Olomouckém krajem v částce 160.688,- Kč jako investice. Celkové práce s výstavbou nové kanalizace, odstranění dvou jímek a napojení na stávající kanalizační síť v obci a zaměřením nové trasy se pohybovali v částce 401.720,- Kč. 20171120_152744.jpgObec zaplatila ze svého rozpočtu 60 % což je částka 241.032,- Kč a zbytek. ve výši 40% nákladů, byl uhrazen z poskytnuté dotace Olomouckým krajem. Obec Beňov v této věci děkuji Krajskému Úřadu Olomouckého kraje za pochopení a vstřícné jednání při řešení této krizové situace, dále panu Jaroslavu Jarmarovi, Jaroslavu Tomečkovi-mladšímu, Miroslavu Bukvovi a Jiřímu Pavlíkovi-staršímu za provedené práce.

Info tabule - Kanalizace Pod školkou.jpg

2017 - Dotace pro hasiče na dovybavení hasičského zásahového auta

Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 800 Honda.jpg8_2017 - Olomoucký kraj poskytl dotaci  pro Jednotku dobrovolných hasičů obce Beňov k dovybavení zásahového hasičského auta a to na nákup plovoucího čerpadla  AMPHIBIO 800 HONDA v částce 27.600.-Kč. Z toho podíl Krajského úřadu Olomouckého kraje byla částka  13.800,-Kč,  což je 50% a zbytek 50 % v částce 13.800,- Kč doplatila obec Beňov.

 

Vodovod Prusy-Hliník

vodovod prusy.jpg

20161122_071249.jpg20.12.2016 - Za účasti pracovníků společnosti Ekoagrostav, a.s. Přerov a zástupců obce Beňov proběhla přejímka zpracovaného projektového úkolu a realizace stavby "Vododvod Prusy - Hliník". Při přejímce byl proveden zápis do stavebního deníku stavby a proběhla kontrola trasy a jednotlivých odboček z hlavního řádu vodovodu, k jednotlivým budoucím napojovacím místům pro napojení rodinných domů a zahrad občanů místní části Prusy. Stavba byla průběžně kontrolována se zápisy také i pracovníky společnosti VAK, a.s. Přerov,  která po 5.letech bude toto dílo přebírat od obce Beňov, po vypršení realizace dotace, kterou obec na toto dílo obdržela od Krajského úřadu Olomouckého Kraje. Následná kolaudace stavby pracovníky Stavebního úřadu Magistrátu města Přerov, vodohospodářského oddělení proběhlo v lednu 2017.

        20161108_105315.jpg   20161109_130919.jpg   20161122_071233.jpg

      20161108_110022.jpg    20161108_162535.jpg   20161122_071321.jpg

      20161108_110318.jpg   20161122_071249.jpg    20161123_101811.jpg

 

Česko Polská spolupráce - 20let výročí

Dožínky 2016 v Tworógu.jpg2016 - 27-28.8.2016 -  Olomoucký kraj poskytl dotaci v částce 10.000,- Kč na  společné oslavy výročí 20.let česko-polské spolupráce mezi obcí Beňov a Gminou Tworóg, které se uskutečnily v Polské republice na dožínkových oslavách v Tworógu v sobotu 27.8.2016. Dozinky_v_Polsku-Tworog   Odkaz na fotky z Polského tisku

.

Dotace pro hasiče, vybavení hasičského zásahového auta.

Hasičské zásahové auto Ford Tranzit - SDH Beňov.jpg2016 - Olomoucký kraj poskytl dotaci  pro Jednotku dobrovolných hasičů obce Beňov k dovybavení zásahového hasičského auta  v částce 85.000,- Kč, obec doplatila částku 130.825,- Kč - celkem  hotnota dovybavení  přišla na částku 215.825,- Kč. V příloze dokumentu jsou uvedeny věci, které byly zakoupeny a namontovány.

Foto doplněného zařízení na zásahovém autě SDH Beňov 2016.doc

 

Dotace pro hasiče - ruční radiostanice

2014 - Olomoucký kraj poskytl dotaci obci Beňov  pro Jednotku dobrovolných hasičů obce Beňov, na nákup ručních odolných digitálních radiostanic typu MOTOROLA MOTOTRBO DP 1400 s příslušenstvím - 3ks v částce 6.500,- Kč.

 

Obnova staveb drobné architektury v Olomouckém kraji

2013 - V rámci dotačního Programu "Obnova staveb drobné architektury v Olomouckém kraji" na rok 2013, byla po podání žádosti přiznána Krajským Úřadem Olomouckého kraje dotace ve výši 40.000,- Kč pro obec Beňov na opravu kaple Sv. Floriána na pozemku st.č.197 v k.ú obce Beňov.

Info-tabule u kaple Sv. Floriána v Beňově

Dotace pro hasiče - nákup hasičského zásahového auta

Hasičské auto Ford Tranzit

2013 - Olomoucký kraj poskytl dotaci obci Beňov pro Jednotku dobrovolných hasičů obce Beňov, na nákup zásahového hasičského vozidla v částce 130.000,- Kč.

 

 

 

Oprava budovy č.p. 73 Základní škola v obci Beňov

2012 - V rámci dotačního Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na rok 2012, byla po podání žádosti přiznána Krajským Úřadem Olomouckého kraje dotace ve výši 50% pro obec Beňov na opravu budovy č.74 Základní školy v obci. Po provedeném výběrovém řízení bude hradit Krajský Úřad Olomouckého kraje částku ve výši  205.640,- Kč na investiční záměr k výměně elektrického topení a instalaci plynových kotlů a otopného systému, kterou provedla firma Josef Novák, Lipník nad Bečvou a částku ve výši 125.970,- Kč neinvestiční záměr na výměnu oken v celé budově Základní školy, kterou provedla firma Bestokna Přerov. Obec se podílela dalšími 50-ti %  na celkovém díle, které bude kolaudováno dne 19.10.2012 Stavebním úřadem Magistrátu města Přerov, dle vydaného stavebního povolení č.34/2012 spisová značka 2012/006684/STAV/SU/Zd.

Původní budova Základní školy Demontáž starých okenMontáž nových oken Montáž nových oken

Montáž rovodů teplovodního vytápění Montáž nových radiátorů Nové radiátoryPlynový kotel pro byt školníka Plynový kotel pro školu Měření rozvodů plynu

Nákup kontejnerů obce DSO Mikroregionu Moštěnka

Kontejner na bio odpad2012 - Obec Beňov se zapojila do projektu Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka s názvem „Z kontejnerů na kompost“, který je realizován za finanční spolu účasti Olomouckého kraje z Programu rozvoje venkova 2012 a to ve výši 300 000 Kč. Obec Beňov vlastní jeden kontejner, který pravidelně od července 2012 naplňuje bioodpadem - trávou a vyřezanými dřevinami a následně odváží na zpracovnu bioodpadu do obce Horní Moštěnice.

 

Nákup komunální techniky pro obce

POV Olomouckého kraje 2011 - sklápěcí vlečka a vysavač listí2011 - V rámci dotačního Programu obnovy venkova Olomouckého kraje  byl dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka úspěšný a získal dotaci na projekt s názvem „Mechanizace pro veřejná prostranství“. Do tohoto projektu se zapojili obce Horní Moštěnice, Stará Ves, Beňov, Podolí a Domaželice. Pořízena byla komunální technika pro údržbu veřejných ploch. Finanční rozpočet na celou akci činil 1 000 040 Kč, z toho příspěvek Olomouckého kraje 500 000 Kč. Obec Beňov pořídila třístrannou sklápěcí vlečku a vysavač lístí LASKI v celkové hodnotě 137.680,- Kč a z této dotace nám byla uhrazena částka 68.836,- Kč.

Třístranná sklápěcí vlečka Třístanná sklápěcí vlečka  Vysavač LASKI na listí a trávu Vysavač LASKI na listí a trávu

Opravy a obměny chodníků

Příspěvek v rámci programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2008 č.: POV 2008-1/183

2008 - Olomoucký kraj poskytl Obci Beňov na základě  Smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci POV Olomouckého kraje 2008 příspěvek na úhradu nákladů na Opravy a obměny chodníků a místních komunikací ve výši 238.000,-Kč.  Celkové výdaje na projekt činí 595.000,-Kč. Obec Beňov vynaložila vlastní zdroje ve výši 357.000,-Kč.

1. Na obměnu zpevněné plochy před OÚ Beňov č.p.3,pozemek p.č.706/1 kú Beňov

2. Na obměnu příjezdu v budově OÚ Beňov čp.3, pozemek p.č. 5kú Beňov a příjezdu ke kostelu pozemek p.č.704/4 kú Beňov

3.Oprava a obměna chodníku k areálu fotbalového hřiště, pozemek p.č.67/1 a místní komunikace pozemek p.č.622 kú Beňov

 

oprava a obměna chodníku k areálu fotbal.hřiště oprava a obměna chodníku k areálu fotbal.hřiště oprava a obměna chodníku k areálu fotbal. hřiště oprava a obměna chodníku k areálu fotbal. hřiště
obměna příjezdu v budově OÚ obměna příjezdu v budově OÚ obměna příjezdu v budově OÚ obměna chodníku příjezdu v budově OÚ
příjezd ke kostelu příjezd ke kostelu příjez ke kostelu úpravy kolem kostela
obměna zpevněné plochy před OÚ obměna zpevněné plochy před OÚ obměna zpevněné plochy pře OÚ

obměna zpevněné plochy před OÚ

Nákup automobilu Avia 20 Furgon

Avia 20 Furgon2008 - Neinvestiční příspěvek s maximální úhradou 50% z celkových výdajů příjemce na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle § 27 odst.3 písm.b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s "Pravidly pro poskytnutí příspěvku na pořízení,rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2008"

Konkrétním účelem finančního příspěvku Olomouckého kraje byla úhrada 50% celkových nákladů, t.j. 20.000 Kč na nákup a opravu dopravního automobilu Avia 20 Furgon. Zbylých 50 % (20.000 Kč) nákladů bylo hrazeno z vlastních zdrojů.Avia 20 Furgon

 

   

Vyhledat v textu

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín


 

Mapový portál

logo.png

Geomorava-obec-146x72.jpg

Povodňový plán obce


DSC00481.JPG

Občanská společnost DSI, o.s.

http://www.dsibenov.cz/

hudební skupina TCHOŘI

www.tchori.com

Návštěvnost stránek

300318