Drobečková navigace

Obec Beňov > Události,akce v obci 2017

 

Události v obci 2017

 Silvestrovský ohňostroj

Silvestrovský ohňostroj 2017.jpg31.12.2017 - V neděli od 17.00 hodin  se začali scházet občané  obce a i přespolní  k slavnostnímu ukončení roku 2017 a zahájení roku nového 2018. Kulturní akci moderoval Zbyněk Batěk, který poděkoval jménem zastupitelstva a jménem starosty obce, občanům, spolkům a podnikatelům, živnostníkům a obci za finanční příspěvek  k zakoupení ohňostroje. Obec zakoupila  malé občerstvení v podobě svařáku, čaje, rumu a i slivovice. Ohňostroj byl odpálen v 17.15 hodin  a účastníci si mohli vychutnat krásnou podívanou, která sice trvala jen 6,5 minuty ale i tak to byla nádherná světelný schow. Foto ze Silvestrovského ohňostroje 2017 

Štěpánský hon

26.12.2017 - Za zvuku fanfár začal ráno od 9.00 hodin slavnostním nastoupením lovců a honců20171226_140401.jpg tradiční "Štěpánský hon" v areálu za sokolovnou. V úvodu promluvili předseda Mysliveckého spolku Beňov-Prusy pan Ing.Tomáš Smékal  a hospodář pan Štěpán Habčák. Sdělili plán lovu a nezapoměli připomenout poučení lovců a honců k dodržování bezpečnosti při lovu a zákazu používání alkoholických nápojů. Následně se všichni odebrali do honitby. Na závěrečném vyhodnocení se na výřadu celkem vystavilo střelených 32 zajíců a 1 bažant. Následovalo pohoštění a společná zábava.

Zakoupení techniky - Zetor Proxima 8441

20171205_135838.jpg18.12.2017 - Obec Beňov po několika jednáních na zastupitelstvu obce Beňov odsouhlasila  a zakoupila traktor ZETOR Proxima 8441 k provádění prací na obci za částku 550.000,- Kč. Využití tohoto stroje vidí zastupitelé obce v odvozu, manipulaci s kontejnery na BIO odpad, kde nám obec Horní Moštěnice vypověděla smlouvu na odvoz a zpracování bioodpadu z obce Beňov. Využití pro štěpkování se zakoupeným štěpkovačem, k úklidu a odhrňování sněhu, dále pak postupně po zakoupení různých přípravků k traktoru jako nakládací čelní lopata, rameno s mulčerem na sečení příkop a jiné varianty využití. Starý traktor Zetor 7011 je nabídnut zájemcům k odprodeji na stránkách  www.bazos.cz

Zasakovací potrubí v Mateřské školce

20171201_125128.jpg18.12.2017 - Po dokončení kanalizace za objektem Mateřské školky,  byly v závěru roku 2017 prováděny práce při pokládce zasakovacího 20171201_125336.jpgpotrubí, tak aby veškerá voda za střech a okapů  byla svedena do odtahovým plastovým vedením do zasakovací jímky ve středu zahrady. Tyto práce provedla firma pana Jaroslava Jarmara, výkopové práce provedla firma pana  Jaroslava Tomečka. Pokládku potrubí prováděl  pan Miroslava Bukva a Jiřího Pavlík starší. Práce byly vyčísleny v ceně 81.406,- včetně DPH 21%. Více foto

Předvánoční koncert v kostele Sv. Františka z Assisi

Předvánoční koncert v kostele Sv. Františka z Assisi v Beňově.jpg15.12.2017 - Smíšený pěvecký sbor "VOKÁL Přerov" tradičně vystoupil na předvánočním koncertě v pátek  od 17.30 hodin v kostele Sv. Františka z Assisi v Beňově. Všechny přítomné naladil  vánoční atmosférou a programem mše České vánoční J.J.Ryby a skladbami J.S.Bacha, Š.Brixiho, M.Praetoria i vánočními koledami a písněmi, sbor řídila dirigentka Mgr. Kamila Zenklová.  Děkujeme pořadatelům za krásné vystoupení a těšíme se na příště. Foto z koncertu

Česko zpívá koledy i v Beňově

Česko zpívá koledy v Beňově.jpg13.12.2017 Již po druhý rok se obec Beňov přihlásila do celorepublikové kulturní akce " Česko zpívá koledy " kterou pořádají regionální Deníky. Ve středu 13. prosince v 18.00 hodin přišli si zazpívat koledy s celým Českem k pomníku arcibiskupa A.C Stojana, občané  a děti naší obce. V jediný okamžik se tak pomyslně propojily obce a města v celé České republice. Jen na Přerovsku  k této akci kromě Přerova a Hranic se připojily desítky okolních obcí, zpívalo se například ve Veselíčku, Dřevohosticích či Tovačově. Celkem na Přerovsku zpívalo ve třiatřiceti obcích, což je nejvíce míst v našem kraji. Obec připravila malé občerstvení v podobě čaje a svařeného vína, na elektronický klavír hrála Hana Bělařová (mladší), moderoval Zbyněk Batěk, v přídavku si všichni zazpívali navíc další vánoční písně a koledy. Děkujeme občanům a dětem, kteří se zde zúčastnili, pořadatelům - obci a místním hasičům za přípravu čaje a svařáku. Foto z akce.

Nová kanalizace " Pod školkou "

Kanalizace pod školkou.jpg11.12.2017 - Na tento záměr obec zpracovala projektovou dokumentaci z důvodů nevyhovujících dvou odpadních jímek za objektem mateřské školky, které se museli častěji odčerpávat a hrozilo zde velké riziko ohrožení kvality povrchových i podzemních vod a znečišťování půdu zahrady a pozemků za mateřskou školkou. V této věci obec v 6. měsíci 2017 podala žádost na Krajský Úřad Olomouckého kraje k poskytnutí dotace z dotačního titulu pro obce na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury na rok 2017 a tato dotace nám byla přiznána Olomouckém krajem v částce 160.688,- Kč jako investice. Celkové práce s výstavbou nové kanalizace, odstranění dvou jímek a napojení na stávající kanalizační síť v obci a zaměřením nové trasy se pohybovali v částce 401.720,- Kč. 20171120_152744.jpgObec zaplatila ze svého rozpočtu 60 % což je částka 241.032,- Kč a zbytek. ve výši 40% nákladů, byl uhrazen z poskytnuté dotace Olomouckým krajem. Obec Beňov v této věci děkuje Krajskému Úřadu Olomouckého kraje za pochopení a vstřícné jednání při řešení této krizové situace, dále panu Jaroslavu Jarmarovi, Jaroslavu Tomečkovi-mladšímu, Miroslavu Bukvovi a Jiřímu Pavlíkovi-staršímu za provedené práce.

Beseda Klubu seniorů v Beňově

20171209_151200.jpg9.12.2017 - Závěr roku 2017  stal se již tradicí ke zhodnocení a bilancování své  činnosti  Klubu seniorů, kteří se sešli v sobotu odpoledne v sokolovně od 14.00 hodin. Předsedkyně Klubu seniorů Marie Klvaňová přednesla zprávu o činnosti za rok 2017, připomněla všem občany, kteří již mezi námi nejsou a přítomní minutou ticha uctili jejich památku, Starosta obce Ivo Pitner, přednesl úkoly a práce na obci Beňov za rok 2017 a nastínil  rozpočet a činnosti obce na rok 2018 a odpověděl na přednesené dotazy k problematice obce. Předseda kulturní komise Zbyněk Batěk seznámil s kulturními a společenskými akcemi   do konce roku 2017. Místostarostka Lenka Pavlíková popřála všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti o nadcházejících vánočních svátcích a do nového roku 2018. Následně byli oceněni členové klubu seniorů za spolupráci a pomoc při vánoční výstavě organizované v obci v termínu 2-3.12.2017. 

Vánoční výstava

Vánoční výstava v Beňově.jpg2-3.12.2017 - Vánoční výstava v Beňově se stala již tradicí, letos se konala v sobotu a neděli v budově Českého zahrádkářského svazu Základní organizace Beňov a na výzdobě se podílely zájmové spolky obce, Klub seniorů, mateřská a základní škola s podporou obce Beňov. Celou budovu zahrádkářů provonělo cukroví a na návštěvníky dýchlo kouzlo blížících se Vánoc. Opět byla přichystána spousta nových inspirací, přehlídka betlémů, andílků, vánoce papírové, vyšívané a háčkované, adventní věnce a svícny, mnohé zahřály i plamenem. Zaujali dřevění sobici pana Odstrčila, velký betlém od keramičky Ivany Bělařové a další nasvícené adventní a vánoční dekorace, které lze pořídit za minimální finanční prostředky. Některé si mohli návštěvníci zakoupit na místě, také keramiku a perníčky paní Ivanky Bělařové, adventní věnce od paní Zdeňky Nečkové. Cukrářské umění předváděla divákům paní Jaroslava Nováková. Po zhlédnutí výstavy si mohli návštěvníci posedět u kávy, svařaku, či vánočního punče a domácího cukroví. Organizátorům - seniorkám a členům spolků obce patří velký dík za uspořádání a zdárný průběh akce.  Foto z  vánoční výstavy

Veřejné prostranství Prusy - oprava chodníku a schodiště

20171129_142840.jpg28.11.2017V roce 2011 obec Beňov zpracovala projektovou dokumentaci k opravě a rekonstrukci veřejného prostranství místní části Prusy. V dalších letech pak postupnými kroky provedla opravu a odvodnění kaple Sv. Floriána, renovaci studně, části chodníku u kaple včetně opěrné zídky, zábradlí, výměnu dveří na kapli, opravu pískového kříže u kaple a kříže na výjezdu k obci Čechy, instalaci informační desky a veřejného osvětlení u kaple Sv. Floriána. V lednu 2017 podala obec Beňov žádost na Krajský Úřad Olomouckého kraje k poskytnutí dotace z Olomouckého kraje na rok 2017 na dokončení oprav chodníků a schodišť na tomto veřejném prostranství v místní části Prusy. V souladu z pravidly dotace „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje„ byla částce 296.006,-Kč přiznána obci z dotačního titulu č.1. Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Celkové práce byly ve výběrovém řízení vysoutěženy na částku 653.256,80,- Kč s DPH 21%  nichž bude obcí Beňov hrazena částka 357.250,80,- Kč. 20171129_142754.jpgSpolečnost SISKO, s.r.o. Přerov práce zahájila 16.8.2017, starý chodník byl postupně rozebrán spolu se schodišti a starými opěrnými zdmi a zahájena výstavba nového chodníku a schodišti s opěrnými zdmi. Při pracech se projevily některé činnosti a více práce, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, překládka části kanalizace a úprava kanalizačního odvodnění, dláždění odbočných přístupů ke vchodům u jednotlivých domů, včetně vjezdů. 20171207_074211.jpgV dolní části oprav chodníku problémy se zjištěním nefunkčního vedení staré kanalizace, kde odtahy z okapů museli být řešeny zasakovacím potrubím, aby nedošlo k zasakování vody přímo pod opravený chodník a následně k jeho časové destrukci. Tyto práce byly stavební firmou řešeny zápisem do stavebního deníku, finančně vyčísleny a poté dodatkem ke smlouvě v částce 310.360,16- Kč zaplaceny obcí Beňov. Záznam Kabelové televize Přerov  od 2.29 minuty z Události z Olomouckého kraje.

Obec Beňov děkuje za přidělení dotace z Olomouckého kraje a realizační firmě SISKO, s.r.o. za provedené práce k opravám chodníku, schodišť s opěrnými zídkami na veřejném prostranství v místní části Prusy.

 

Vítání nových občánků

Vítání občánků 2017.jpg26.11.2017 - Slavnostní obřad pro rodiče a jejich nově narozené děti a rodinné příslušníky  proběhl v neděli v 15.00 hodin na Obecním úřadě. Do knihy nových občánků byly zapsáni a uvedení do řad občanů obce Beňov -Michal Marecký narozen 31.1.2017, Viktorie Hondlová narozená 27.3.2017, Rozalie Bednaříková narozená 7.6.2017, Matyáš Kozák narozen 21.6.2017  a Vendula Černá narozená 11.7.2017. Žáci naší základní školy přednesli krátký program písniček a básniček, starosta obce přivítal rodiče krátkým projevem a vyzval je ke stvrzení slavnostního slibu, že se zavazují vychovat ze svých dětí řádné občany obce a potvrdit svůj slib podpisem do knihy nových občanů obce Beňov. Poté proběhlo focení a malé posezení s občerstvením. Vítání občánků na obecním úřadě.

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu.jpg25.11.2017 -  Tradiční kulturně společenskou akci pro občany obce Beňov a Prusy uspořádala obec ve spolupráci se zájmovými spolky v sobotu od 17.00 hodin. Děti základní školy spolu s mladými hasiči uspořádaly malý jarmark s prodejem keramiky, adventních věnců, svíček a jiného zboží. Klub důchodců nabízel k prodeji palačinky a členi SDH Beňov pak Betlém u vánočního stromu.jpgsvařené víno, slivovici, čaj, k opékání špekáčky, uzené maso a bůček z udírny. U vánočního stromu pak potěšili přítomné děti z místní mateřské i základní školy  přednesem básniček, písniček a koled. Po vystoupení přijel průvod čertů s Mikulášem a anděly. Spolu se starostou obce a Mikulášem rozsvítil vánoční strom výherce vylosovaný mezi dětmi Martin Vyhňák.  Výtěžek z akce v částce 6.493,- Kč bude věnován na Silvestrovský ohňostroj, který se uskuteční 31.12.2017 s odpálením v 17.15. hodin u Základní školy v Beňově.  Slavnostní rozsvíceni vánočního stromu.

 

Shromáždění hasičských sborů v Beňově

20171124_184515.jpg24.11.2017 -  V pátek od 16.00 hodin v místní sokolovně se uskutečnilo setkání členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka a představitelů Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů se starosty Sborů dobrovolných hasičů z okresu Přerov. Na svém shromáždění zhodnotili svoji činnost za rok 2017. Celé shromáždění řídil náměstek starosty Vítězslav Volek. V krátké zdravici přivítal členy a pozvané hosty starosta obce Ivo Pitner.  Zprávu o činnosti VV OSH  a zprávu o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 přednesl starosta Ing. Radek Hlavinka. Zprávu revizní komise přednesl předseda KRR Josef Jemelka, informace o činnosti zasloužilých hasičů přednesl Antonín Tomeček. Za Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Územní odbor Přerov vystoupil ředitel Ing. Miroslav Čoček, který informoval o zásazích v rámci okresu Přerov a spolupráci s SDH okresu, přednesl informaci o dotacích pro hasiče na rok 2018. V diskusi se projednávali informace k soutěžím, ustrojenosti soutěžících,  které přednesl náměstek starosty  Alois Prokeš a další drobné záležitosti, závěrem jednání byl přednesen návrh na usnesení, který byl schválen. Po tomto jednání se ještě v přisalí sešli vedoucí Okrsku dobrovolných  hasičů č.8 Horní Moštěnice, kde projednali své záležitosti a potvrdili termín Valné hromady okrsku, která se bude konat v obci Říkovice 12.1.2018 v hospodě "Bistro" u fotbalového hřiště.   

 

Předvánoční besídka

Besídka MŠ a ZŠ 2017.jpg23.11.2017 -  Ve čtvrtek od 15.00 hodin v místní sokolovně připravili děti z Mateřské školky a Základní školy v Beňově pod vedením učitelského sboru "Besídku" pro rodiče a občany obce. Nejdříve vystoupili naši nejmenší z mateřské školky, kteří byli úžasní svojí bezprostředností a hravostí a po nich pak děti ze základní školy,  kde již bylo jejich vystoupení propracovanější. Rodičů, babiček , dědečků a občanů obce se sešlo, že byl plný sál sokolovny, všichni jim tleskali a děkovali za krásné vystoupení. Foto z besídky. 

Turnaj ve stolním tenise

Turnaj ve stolním tenise.jpg17.11.2017 -  V tradičním termínu v pátek od 9.00 hodin v místní sokolovně upořádal spolek T.J.Sokol Beňov turnaj  ve stolním tenise. V  kategorii mládež do 18 let jsme bohužel neměli žádného zástupce a tak tuto kategorii odehráli mezi sebou pozvaní hráči z Dřevohostic. Po sečtení výsledků bylo v kategorii mládež do 18 let následující pořadí: 1. místo Dostál Filip, 2 místo Zmeškal Oldřich, 3. místo Neděla Petr, 4.místo Dostál Adam. V kategorii dospělých se nakonec sešlo 11 hráčů a 3 hráčky, kteří byli rozlosováni do 2 kvalifikačních skupin. V jednotlivých skupinách se hrálo systémem každý s každým a z každé skupiny postoupili hráči na prvních 4 místech do finálové skupiny, kde se hrálo již vyřazovacím způsobem. 1. místo Zikmund Ladislav, 2.místo Houžvic Filip, 3. místo Machač Filip, 4.místo Žalmánek Josef. Děkujeme pořadatelům i účastníkům, kteří se turnaje zúčastnili.

Hubertova jízda

Hubertova jízda v Beňově.jpg10.11.2017 - Na tradiční Hubertovu jízdu dorazilo přes padesát jezdců s koňmi. Počasí se umoudřilo, při jasné a slunečné obloze byť v chladném dni, úderem jedenácté hodiny proběhlo zahájení, po kterém vyrazili účastníci z louky napříč obcí Beňov do okolních polí a remízků v honbě za liškou. K občerstvení nechyběl svařák, slivovička, káva, čaj, zelná polévka i jiné pochutiny. K celkovému vyhodnocení se večer všichni sešli v místní sokolovně, kde k poslechu a tanci hrála skupina Šediváci. Děkujeme pořadatelům a všem účastníkům za hezky prožitou kulturně společenskou akci. Foto z akce  

Výsledky voleb  v obci Beňov

20-21.10.2017  - Přinášíme Vám výsledek hlasování do parlamentu České republiky v obci Beňov : ANO - 127 hlasů 34,24%, SPD - 49 hlasů 13,2%, KDU-ČSL - 39 hlasů10,51%, ODS - 32 hlasů 8,62%, KSČM - 32 hlasů 8,62%, STAN - 29 hlasů 7,81%, ČSSD - 25 hlasů 6,73%, Piráti - 16 hlasů 4,31%, Svobodní - 10 hlasů 2,69%. Volební účast byla 69%.  výsledky voleb 2017

Zamykání beňovského rybníka

20171021_132124_1508830849001_resized.jpg21.10.2017  - Zájmový spolek " Rybáři Beňov " pozval své členy, 20171021_132641_1508830853889_resized.jpgpříznivce, děti a občany obce na společenskou akci "Zamykání beňovského rybníka". Přínášíme zde snímek  Amálky Novákové,  které za pomoci svého tatínka pana Nováka, podařil kapitální úlovek kapra o délce 76 cm a váze 7 kg oproti ostatním rybářům, kteří zde chytali. Členové výboru připravili bohaté občerstvení jako smaženého kapra se dvojím druhem salátu, okouny na roštu a další. Děkujeme všem za uspořádání této hezké akce.

Hodové oslavy 2017

Pohádka o 12-ti měsíčkách.jpg30.9. - 1.10.2017   - Na programu hodových oslav v obci Beňov se významně podíleli zájmové spolky FC Beňov, T.J.Sokol Beňov, ČZS ZO Beňov, SDH Beňov, základní a mateřská škola a obec Beňov. Občané mohli již v sobotu prohlédnou výtvarnou výstavku dětí v základní a mateřské škole, fotbalové utkání mužů FC Beňov versus FC Protivanov, dále navštívit muzeum arcibiskupa A.C.Stojana výstavu zahrádkářů "Plody podzimu" a večer pak v sokolovně navštívit taneční zábavu se skupinou STYLER a FORUM. V neděli po mši Svaté v kostele sv. Františka z Assisi. Dále fotbalová utkání mladší přípravky FC Beňov a T.J. Sokol Čekyně a mladších žáků FC Beňov a FC Tovačov na fotbalovém hřišti, a také ukázky a vystoupení našich mladých hasičů a hasiček SDH Beňov. Od 15.00 hodin pak divadelní představení dětí ze základní školy v pohádce " O dvanácti měsíčkách" a divadelní představení "Postel pro anděla", kterou zde odehráli členové divadelního souboru z Vlkoše. Za sokolovnou pak byly instalovány různé atrakce pro dětí, jako lavice Holywood, prodej různých pamlsků a hraček. Obec děkuje všem organizátorům obecních hodových oslav. Výstava  dětí v ZŠ a MŠ, Výstava Plody podzimu, Vystoupení hasičů na hřišti, Divadelní vystoupení v sokolovně.

Turnaj v bowlingu

Turnaj v bowlingu 2017.jpg15.9.2017  - V rámci Sokolského celorepublikového týdenního projektu plného aktivit a sportu zaměřený na všechny věkové kategorie "Sokol spolu v pohybu" uskuteční v týdnu od 18. do 24. 9. 2017 92 akcí a odhadovaný počet účastníků je přes 10 500. Také naše Tělocvičná jednota Sokol Beňov se zapojila do tohoto projektu vyhlášením turnaje spolků v bowlingu, který se uskutečnil v pátek 15.9.2017 v herně KOM-IN v Přerově – Předmostí za celkové účasti 8 družstev. Po poradě kapitánů jednotlivých družstev byla zrušena podmínka, že se budou započítávat výsledky pouze smíšených družstev a po krátkém rozcvičení a nominování hráčů jsme mohli začít. Všichni si s chutí zahráli, pobavili se a i když se někdy zrovna nedařilo, tak dobrá nálada zůstala. Sportovní výkon všech družstev byl na závěr ohodnocen věcnými cenami, které do turnaje věnoval T.J. Sokol a obec Beňov a které předal starosta naší jednoty bratr Franta Kubík. Vítězem turnaje se stalo družstvo Č.O.B. Beňov a nejlepšími hráči byli vyhlášeni Michal Zavadil a Zdena Kubíková.   Výsledková listina

 

Zahájení školního roku 2017/2018

20170904_090708.jpg4.9.2017  - Zahájení  školního roku 2017/2018 a přivítání nových prvňáčků v naší základní škole proběhlo v pondělí v 9.00 hodin za účasti dětí, rodičů, babiček a dědečků, celého učitelského sboru, zastupitelů obce Beňov a také i našeho nového pana faráře otce Zdeňka Pospíšilíka. Našimi novými prvňáky jsou Martin Pagáč, Filip Ostrčil, David Hofírek a Eliška Smékalová, k učivu také dostali pastelky a psací potřeby.Všichni jim přejeme ať se jim daří a ve škole líbí. 

Přerovské kopky 2017

21231808_1429175173817232_1788088095177783586_n.jpg 2.9.2017  - II.ročník triatlonového závodu Přerovské kopky 2017 byl odstartován v 9.00 hodin a hlavním motem závodu bylo heslo - Chceš-li utíkej, nebo jen jdi - hlavně to nevzdávej. V cíli je každý vítěz! Závodníci museli zdolat především trať s převýšením 440 metrů na pětadvacetikilometrové trati. Letos si mohli vybrat i kratší desetikilometrovou trať na Švédské šance a zpátky. Na Přerovské kopky se sportovní nadšenci mohou těšit i příští rok, kde se chystají nějaké ty novinky a změny. 

Odkaz na Přerovské kopky 2017

Oprava Mateřské školky

20170901_122727.jpg

31.8.2017 - Běhen prázdnin byly zahájeny práce a opravy v objektu mateřské školky a to hlavně v místnosti kde děti spí. Stávající podlaha byla vybourána celá do hloubky 35 cm, provedena nová betonáž, pokládka izolace a zateplení podlahy a montáž dřevěných desek a závěrem položeno lino. Zdi byly začištěny a zamalovány a v celém objektu provedena výměna starých oken za plastová se žaluziemi a síťkami. Také byl proveden nákup koberců, nových hraček a interaktivních her pro naše malé před školáky. Touto cestou zde chceme poděkovat všem realizačním firmám, pracovníkům obce, učitelskému sboru a děvčatům při provádění konečného úklidu a stěhování, tak aby školní rok 2017/2018 začal pro naše děti v pěkném prostředí. Střípky ze školních lavic

Dožínky v  Polsku - Boruszowice-Hanusek

20170827_144656.jpg

26.-27.8.2017 - Zastupitelé obce se zúčastnili na pozvání našich přátel z Polské republiky z Gminy Tworóg kulturní slavnosti, dožínek v obci Boruszowice-Hanusek . Přinášíme zde v následné fotogalerii náhledy ze sobotních hasičských závodů, kde soutěžilo celkem 17 družstev, udělování cen v soutěži mladších a starších hasičů .Také i z návštěv u našich přátel, paní Růženy Krokové a pana Eugeniusza Sobla. V neděli byla na programu od 13.00 hodin mše svatá, průvod obcí kterou občané slavnostně vyzdobili před svými domy různými alegorickými výjevy a postavami. Zahájení dožínek provedl wojt Gminy Tworóg Eugeniusz Gwožď a také i pozvaní hosté poslanci a europoslanci Polské republiky. V zábavném programu vystoupil dechový orchestr z Boruszowic - Hanusku, zaujalo vystoupení v lidovém duchu ale také revival Elvis Presly a další. Fotogalerie česko-polská spolupráce / Video z dožínkových oslav 

 

Turnaj mladších přípravek

19.8.2017  - v sobotu uspořádal fotbalový klub Beňov turnaj mladší přípravky s ročníkem narození 2009 a mladších kterého se zúčastnilo 5 týmů. Domácí tým odehrál zápasy s těmito výsledky : FC Beňov-Pavlovice 6:1, Újezdec 3:3, Břest 0:4, Vlkoš 1:2 a obsadil 4.místo. Suverénním vítězem turnaje se stal SK Břest. O týden později v sobotu 26.8. se stejný tým mladší přípravky zúčastnil Hanáckého turnaje v Horní Moštěnici. V konkurenci 10 týmů slavili naši hráči vedeni trenérem Michalem Zubíkem zatím největší úspěch v této kategorii, když celý turnaj ovládli a získali pohár za 1.místo. Výsledky ve skupině FC Beňov-Kozlovice1:0, Tovačov 3:3, Újezdec 4:1,Brno-Chrlice 3:0,ve finále porazili tým Čekyně 3:1.

Pivní slavnosti

Pivní slavnosti v obci Beňov.jpg22.7.2017 - Tradiční kulturně společenskou akci Pivní slavnosti uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Beňov od 15.00 hodin za sokolovnou. Občané i přespolní a také i návštěvníci z Polské republiky mohli ochutnat vzorky 22 druhů piv a k tomu i něco dobrého sníst. Vydařily se i soutěže v pití piva na čas a hod prázdným sudem, soutěžili kategorie ženy a muži. Součástí akce bylo vystoupení rockových skupin. Zahájení od 18.00 hodin patřilo skupině KERVENŽEKSON, crossover z Prostějova, poté vystoupila skupina našich družebních přátel z Polské republiky SATISFACTION Rock a po nich skupina NATURAL Rock z Prahy a místní skupina STYLER Rock.  Článek z pivních slavností    Foto z akce 

Fotbalový turnaj spolků a firem

20170715_171244.jpg15.7.2017 - Fotbalový klub FC Beňov uspořádal již tradiční fotbalový turnaj spolků a firem v malé kopané v sobotu  na fotbalovém hřišti od 14.00 hodin v Beňově. Turnaje se zúčastnilo pět  týmů  a zde Vám přinášíme výsledek  1.místo - T.J. Sokol Beňov, 2.místo - Staří páni, 3.místo - Rybáři Beňov, 4.místo - Ć.O.B. slévárna barevných kovů, 5.místo - žáci FC Beňov. První tři týmy obdržely poháry a další týmy věcné ceny. Děkujeme všem účastníkům, organizátorům  a sponzorům za ceny do turnaje.

Akce KOCANDA  2017

Akce KOCANDA 2017.jpg 30.6-2.7.2017 - Základní škola Beňov spolu se spolky Sborem dobrovolných hasičů Beňov a Tělocvičnou jednotou Sokol Beňov uspořádali akci Stanování na Kocandě pro děti. Tato akce se týkala dětí, které jsou školou povinné tj. 7 - 14 let. Ostatní spolky obce Beňov zajistili finanční spoluúčast v částce 1000,- Kč za spolek, zároveň i aktivní účast dvou vedoucích. Finance byly použity na zajištění jídla, pití, odměn a dalších potřeb organizátorů dle schváleného finančního rozpočtu. Děti měly zajištěn bohatý soutěžní, herní i výletní program a také si toto stanování náležitě užily. Na závěr obdržely diplomy a čokoládové medaile. Chceme zde poděkovat organizátorům a to především - Marcele Kubíčkové, Renatě Chromčíkové, Marušce Raškové, Haně Zavadilové, Zbyňku Baťkovi, Marianu Kedroňovi a všem dalším, spolkům obce, základní škole, obci Beňov a podnikatelům, kteří pro naše děti vytvořili krásný první prázdninový víkend. Poděkování patří také hasičům SŽDC, kteří připravili ukázku zásahu u dopravní nehody a vyproštění osob z osobního auta, dále také i panu Jaromíru Klabalovi mladšímu za přistavení vlastního auta určeného k demonstraci vyprošťovací   ukázky. Fotodokumentace z táboření na Kocanďě.

Memoriál Ladislava Dvořáka a Ladislava Cigánka

Ceny do turnaje starých pánů.jpg24.6.2017 - Losováním  byl zahájen ve 13.00 hodin na fotbalovém hřišti v Beňově  fotbalový turnaj starých pánů  Memoriál Ladislava Dvořáka a Ladislava Cigánka . Tato tradiční soutěž v kopané se uskutečňuje již několik let. Sešli se zde čtyři fotbalová družstva a konečné pořadí bylo  1. místo Sokol Domaželice, 2.místo Sokol Újezdec, 3.místo FC Beňov, 4.místo Sokol Bochoř. Poděkování patří pořadatelům, obci Beňov a sponzorům za ceny do turnaje.  

Mikroregionální hry 2017

Družstvo obce Beňov.jpg24.6.2017 - Tradiční hry dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Moštěnka uspořádala obec Horní Moštěnice s bohatým sportovním a kulturním programem. Od 13.30 hodin na fotbalovém hřišti se sjelo osum družstev obcí mikroregionu a po slavnostním nástupu ve 14.00 hodin a uvítání starostou obce Ing.Vladimírem Martínkem byly hry zahájeny. První  čtyři disciplíny byly kop na bránu, házení sáčkem do otvorů, jízda na čtyř koloběžce, složení puzzle s erbem obce Horní Moštěnice. Další soutěže byly - hod vajíčkem v ubrusu, skákání v pytli, štafetová překážková dráha a štafetové nošení vajíčka. Po slavnostním nástupu byly oznámeny výsledky a družstvům byly předány ceny - 1.místo obec Beňov, 2. místo obec Dobrčice, 3.místo obec Čechy, 4. místo obec Turovice, 5.misto obec Horní Moštěnice, 6. místo obec Domaželice, 7.místo Stará Ves 8.místo obec Věžky. Následoval kulturní program vystoupení country skupiny Coloredo, vystoupení dětí ze ZŠ Horní Moštěnice a Klub důchodců předvedl spartakiádní skladu, let balónem, závěr diskotéka a závěrečný ohňostroj. Děkujeme pořadatelům za krásné hry a těšíme se na příští rok 2018. Foto z mikroregionálních her  

Demolice rodinných domů č.54, č.74 a č.95

20170207_134537.jpg19.6.2017 - Obec Beňov po jednání na zastupitelstvu obce vykoupila pozemky s rodinnýmí domi č.p.54, č.p 74 a č.95 od pana Tomaštíka v roce 2016. V měsíci únoru 2017 předala staveniště za účasti stavebního dozoru Ing. Petra Kocmana  firmě Habčák Štěpán k postupnému bourání těchto objektů. Objekty byly 20170401_104817.jpgvyklizeny obecními pracovníky, kontejnery s odpadem odvezeny na skládku do Hradčan firmou pana Tomečka Jaroslava. Po vyklizení objektů dne 1.4.2017 byla zahájena demolice domů  a střešní osinkocementové tašky byly ukládány do kontejnerů a odvezeny jako nebezpečný odpad na skládku do Hradčan společností SITA SVEZ, a.s. Dne 12.5.2017 byla práce s demolicí ukončena, odvezen veškerý stavebního odpad a suť na skládku do Lověšic. Na prostranství byla navezena zemina, terén upraven, bylo provedeno zavláčení a zasetí travním semínkem. 20170531_170427.jpgPo dohodě byl proveden plechový plot od domu č.p. 64 a drátěné oplocení na pozemku zahrady. Celkové náklady za uložení nebezpečného odpadu a stavebního odpadu na skládkách byly 120.000,- Kč. Demolice s odvozem veškeré stavební sutí, návozem zeminy, úpravou terénu a zatravněním byly vyčísleny na částku 520.000,- Kč. Kolaudace demilice proběhne v závěru roku 2017 a upravený pozemek bude sloužit jako přístupová pěší cesta  na stavební lokalitu Horní Újezda. Obec Beňov děkuje spolkům  a občanům obce za spolupráci při bourání a úklidu objektů.  Více foto

Gulášové slavnosti

Gulašové slavnosti SDH Beňov.jpg17.6.2017 - Již tradiční kulturní akci Gulášové slavnosti uspořádal spolek dobrovolných hasičů obce Beňov v areálu za sokolovnou od 11.hodin. I přes nepřízeň počasí se sešlo spoustu místních a přespolních občanů k ochutnávce pěti druhů gulášů. V programu  vystoupili naši mladí hasiči a hasičky z SDH Beňov. V ukázce hasičské štafety, předvedli požární zásah k nehodě automobilu s cyklistou (medvědem) a jeho ošetřením, poslední disciplínou byl požární hasičský útok, který zvládli v čase 17 vteřin . V letošním utkání o nejchutnější guláš se umístili -1. místo SDH Beňov, 2.místo T.J.Sokol Beňov, 3.místo Myslivecké sdružení Beňov-Prusy, 4.místo Rybáři Beňov, 5. místo ČZS Beňov. Děkujeme pořadatelům a všem,  kteří se této akce zúčastnili a přispěli k úspěchu a zdaru této kulturní a společenské akce. Foto z akce

 

Dětský den a malování na chodníku

Dětský den a malování na chodníku 2017.jpg3.6.2017 - V sobotu odpoledne zorganizovali členové T.J.Sokol Beňov, spolek zahrádkáři ve spolupráci se základní a mateřskou školou v rámci Dne dětí akci  nazvanou "Dětský den a malování  na chodníku".  Akce proběhla za sokolovnou od 14.00 hodin. Děti se vrhli do soutěží a her,  byla pro ně připravena  diskotéka, tombola i skákací hrad. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci soutěží a her. Foto z dětského dne.

Soutěž v požárním sportu

Družstvo DH Beňov - 3 místo20. 5. 2017 - V sobotu odpoledne se uskutečnily závody v požárním sportu dobrovolných hasičů okrsku Horní Moštěnice. Závody  pořádalo místní SDH Řikovice na fotbalovém hřišti.   Přinášíme výsledky závodu v disciplínách běh na 100 m a požární útok na 3B hadice : 1. místo SDH Dobrčice, 2. místo SDH Přestavlky, 3. místo SDH Beňov, 4. místo SDH Stará Ves, 5. místo SDH Řikovice a 6. místo SDH Horní Moštěnice.  Výsledková listina

Rybářská soutěž pro děti do 15 let

Rybářská soutěž pro děti do 15 let.jpg20. 5. 2017 - V sobotu dopoledne se uskutečnily rybářské závody pro děti  do 15 let na beňovském rybníku, které uspořádal spolek Rybáři Beňov. Pro děti byl připraven skákací hrad, občerstvení pro soutěžící, a domácí a také i pro příznivce a hosty.  1. místo obsadil  Adam Fišer, 2.místo Tomáš Kavka, 3. místo Ondřej Jemelka, 4 .místo Martin Ondrášek, 5. místo Matyáš Smékal. Děkujeme všem účastníkům, soutěžícím, příznivcům, hostům a sponzorům za účast a podporu. Výsledková listina Fotogalerie

Helfštýnský okruh - průjezd historických vozidel a motorek

18-tý ročník Helfštýnského okruhu 2017 - průjezd obcí Beňov.jpg13. 5. 2017 - Oldtimer club Helfštýn uspořádal již tradiční 18-tý ročník Hefštýnského okruhu historických vozidel a motocyklů, do kterého se také zapojila i naše obec. V sobotním dopoledni dne 13.5.2017 od 11.30 hodin do 12.30 hodin projela kolona veteránů - motorek a aut obcí Beňov a Prusy, které zastavovaly v obci na kontrolním bodu u autobusové zastávky. Zde si občané a hlavně děti mohli prohlédnout  krásnou  historickou techniku a užít si hluk bublajících motorek a aut s nezapomenutelnou vůní benzínu a zhlédnou i historické oblečení řidičů a spolujezdců. Účastníci této  propagační jízdy dostávali do pasů razítka obce, malé občerstvení v podobě koláčků, nealko piva a vody, také odznak obce s propagačními materiály obce Beňov. Těšíme se opět za dva roky na tyto krásná vozidla a motorky, děkujeme organizátorům, účastníkům této propagační jízdy, také občanům a dětem, kteří se této akce zúčastnili. Fotogalerie z akce     Mapa průjedu vozidel.

Besídka ke svátku matek

Foto z besidky ke dni matek.jpg11. 5. 2017 - Jako dárek k svátku Dni matek předvedly děti základní a mateřské školy pásmo básniček a písní .Nejdříve vystoupily děti z mateřské školy. Přestože byl jejich program docela dlouhý, obdivovali jsme jejich trpělivost a bezchybnou recitaci.  Následně přišel čas pro vystoupení školáků. Žáci základní školy bravurně ukázaly, jak umí kotouly na žíněnkách,  děvčata zahrály  na flétnu lidové písně a žáci  1. – 3. ročníku  přednesly maminkám básně.  Na závěr besídky nacvičily děti základní školy úspěšnou operetku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Pohádku o 12 měsíčkách. Nadšený potlesk byl pro děti velkou odměnou.
Vřelé poděkování patří všem učitelkám základní a mateřské školy, které s dětmi program nacvičily a připravily výzdobu sálu. Foto z vystoupení

Táborák za sokolovnou

20170506_111500.jpg6.5.2017 - Přípravy na tradiční akci začali již dříve a to pořezem a svozem dřeva z obecního lesa za pomoci hasičů z SDH Beňov a hasičů z okrsku SDH Horní Moštěnice. Hlavní akce pak začala v sobotu večer po 18.00 hodin zapálením malého táboráku pro děti a později byl zapálen i velký táborák. Při hře na kytaru, na kterou hrál Michal Odložilík a zpěvu písní pak někteří vydrželi u táboráku  až do ranních hodin následujícího dne. Děkujeme všem, kteří se podíleli na této kulturně společenské akci ať formou pomoci či jen účasti.

Beňovský slivkošt - vyhodnocení

22.4.2017 - Slavnostní vyhlášení devátého ročníku Beňovského slivkoštu s výstavou slivovic a bohatým programem se uskutečnílo v sobotu  v kulturním domě v Beňově. Organizátorem akce je od jejího počátku nezisková organizace ČZS ZO Beňov ve spolupráci s obcí Beňov. Samotné hodnocení vzorků se konalo již o několik dní dříve, důraz se kladl na barvu, vzhled, vůni, chuť,DSC_4187.JPG harmonii a celkový dojem pálenky. Maximální hodnocení bylo 100 bodů. Celkově bylo letos přijato  109 vzorků ovocných destilátů a  20 vzorků likérů. Vyhlašování výsledků bylo prokládáno tanečními vstupy souboru Haná z Přerova, vystoupením žen T.J. Sokol Beňov. Celkovým šampionem se stala trnková slivovice  pana Mgr.Stanislava Mudry  z  Beňova, trnka vypálená v roce 2015 s celkovým bodovým hodnocením 100 bodů. Z likérů nejvíce chutnal višňový paní Ing.Radky Gorfolové  také z Beňova.
DSC_4143.jpgPotkat sousedy a známé, příjemně si popovídat a popít dobrou kořalku. To jsou hlavní důvody, proč je beňovská akce oblíbená. K pozdnímu odpoledni zahrál k tanci i poslechu pan Jindřich Caletka.
Beňovský slivkošt nezklamal jak stálé, tak nově příchozí. Na to, jaká bude příští sezona a kolik vzorků se sejde, si ještě budeme muset nějakou chvíli počkat. A proč ne s domácí slivovicí z našeho regionu.Fotogalerie z Beňovského slivkoštu 2017

Vesnický bál

Vesnický bál 2017.jpg25.3.2017 - Obecní ples v Beňově se koná  tradičně, letos to bylo již dvacetjedna let, kdy zastupitelstvo obce se dohodlo, že uspořádají bál. U vstupu do sálu vítají příchozí starosta a místostarostka  a nabízejí pro zahřátí „starostovu slivovičku" a koláčky, do sálu se scházeji nejen občané a členové místních spolků, ale tuto společenskou událost si nenechají ujít ani návštěvníci ze širokého okolí, kteří se chtějí bavit. K poslechu a tanci hrála dluhonická kapela Roky a lidé v sále začali proudit na parket. Koho tanec unavil, mohl se jít občerstvit třeba zvěřinovým dančím masem na zelenině nebo utopenci a samozřejmě i dobrým pitím.
V krátkém vstupu vystoupil Adam "ELVIS" Hobza, za mohutného skandování fanynek, nakonec přidával další rockenrolové písničky. Sál místní sokolovny v sobotu večer doslova praskal ve švech a lidé se dobře bavili. V tombole bylo spoustu nádherných cen, byla tažena na dvě kola a výherci mohli být jistě  spokojeni. Celkový výtěžek z obecního plesu ve finanční hodnotě  21.700,- Kč byl předán místostarostkou obce paní Lenkou Pavlíkovou paní ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Evě Vyhňákové. Děkujeme pořadatelům a sponzorům za podporu a těšíme se na další vesnický bál v roce 2018.   Foto z plesu  

Beňovský slivkošt - degustace

Beňovský slivkošt 2017.jpg11.3.2017 -  Ze sto devíti vzorků destilátů a jednadvaceti likérů vybírala v sobotu odpoledne komise v Beňově  ty nejlepší. Beňovský slivkošt je již tradiční akcí a v sobotu odpoledne se uskutečnil jeho devátý ročník. Degustovaly se vzorky slivovice, meruňkovice, ale třeba i likéry z ostružin, malin či bezinek.  Degustace - hodnocení bylo zahájeno v sobotu 11.3.2017 v budově  zahrádkářů od 14.00 hodin. Zasedlo 6 komisí po 4 účastnících, kteří hodnotili destiláty a slivovice a 2 komise po třech účastnících k hodnocení likérů. Nejvíce pálenek je zpravidla ze švestek, meruněk, jablek nebo hrušek. U likérů se ale fantazii meze nekladou - vyrábějí se i ze skořice, pomerančů nebo bezinek. Vzorky  odevzdalo kolem sedmdesáti občanů. Někteří přinesli po dvou po třech a jsou i pěstitelé, kteří dodali ještě více. Loňská úroda byla slabá, ale i tak se podařilo získat dostatek vzorků pálenek.  V degustační soutěži se hodnotí barva, celkový vzhled, vůně a chuť pálenky.
Slavnostní vyhlášení  vítězů a předání cen a putovního poháru Beňovského slivkoštu s výstavou slivovic a bohatým programem se uskuteční 22. dubna v místní sokolovně.   Foto z degustace

Dálkový pochod

Turisté - dálkový pochod 2017.jpg11.3.2017 - Český turistický oddíl Spartak Přerov uspořádal dálkový pochod " Přerovská padesátka " se zastávkou v obci Beňov s prohlídlkou muzea A.C.Stojana v sobotu dne 11.3.2017 od 8 do 12 hodin. Turisté si mohli dát malé občerstvení u zahrádkářů - guláš a pivo, káva, čaj. Foto

Masopustní vodění medvěda

Vodění medvěda 2017.jpg18.2.2017 - Průvod masek v čele s medvědem  se vydal v sobotu dopoledne v doprovodu muziky  ulicemi Beňova. Masopustní vodění medvěda je lidová tradice, která se uchovala do dnešních dnů i v naší obci.Průvod masek prošel celou obcí s výstupy u každého domu, postarali se o pobavení sobě i všem občanům obce. Vedle nezbytného medvěda a jeho vodiče patří mezi typické postavy čert, cikánka, kašpárek i gejša a další masky.    Ne jedna hospodyňka si mohla zatančit s medvědem a k tomu jim zahrála živá dechová kapela Veselka. Účastníci byli odměněni kobližky, chlebíčky a jinými dobrotami.  další foto

Sněhová nadílka v obci

Sněhová nadílka v obci.jpg2.2.2017 - Čtvrteční odpoledne přineslo sněhovou nadílku i do obce Beňov. V přiložené fotogalerii si prohlédněte sněhová zákoutí obce a okolí obce, které pro Vás nafotila Yveta Hrbasová. Fotogalerie.

Zabijačkové hody

21.1.2017 - Společná  akce spolků T.J. Sokol Beňov a FC Beňov v sobotu  od 8,30 hodin v areálu sokolovny Beňov s prodejem tradičních zabijačkových pochoutek byla pro občany obceSvata Sramek.jpg, přespolní a turisty zpestřením s lákavou ochutnávkou tradičních zabijačkových specialit např. jaterničky, jelítka, ovary, tlačenky, zabijačková polévka, vařené maso, gulášek, výpečky se zelím a jiné. K dostání byla také i bohatá nabídka nápojů a to nejen  pro zahřátí, při kterých hrál i zpíval Svaťa Šrámek. Přinášíme několik obrázků z této úspěšné kulturní akce.  Foto z ochutnávky specialit.

Tříkrálová sbírka 2017

Foto Tříkrálová sbírka.jpg7.1.2017 - V mrazivém sobotním dopedni se uskutečnila tradiční "Tříkrálová sbírka "  v naší obci Beňov a Prusy. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a tyto peníze ze sbírky půjdou na přímou pomoc lidem a rodinám v nouzi u nás i v zahraničí a také se pořizují např. kompenzační pomůcky. Do terénu vyrazily s paní místostarostkou Lenkou Pavlíkovou dvě skupinky mladých koledníků a se známým popěvkem „My tři králové jdeme k Vám" prozpěvovali všem občanům a lidem, kteří přispěli do kasičky. V letošním roce bylo vybráno v obci Beňov a Prusy celkem 15.803,- Kč.  Všem dárcům patří upřímné poděkování.

Nový rok 2017 v Beňově

První den nového roku 2017 v Beňově.jpg1.1.2017 - První nedělní den nového roku 2017 přinesl do obce Beňov, nejen zimní počásí, ale také i krásné scenérie, které vytvořilo mrazivé počasí. V přiložené fotogalerii si prohlédněte krásná zákoutí obce a okolí kolem řeky Moštěnky, které pro Vás nafotil pan Vojtěch Hrbas. Fotogalerie

Vyhledat v textu

16. 11. Otmar

Zítra: Mahulena, Den studentů


 

Mapový portál

logo.png

Geomorava-obec-146x72.jpg

Povodňový plán obce


DSC00481.JPG

Občanská společnost DSI, o.s.

http://www.dsibenov.cz/

hudební skupina TCHOŘI

www.tchori.com

Návštěvnost stránek

302106